Камара на медиаторите в България

Здравейте, в момента сайта на Камара на медиаторите в България се разработва.

Скоро ще ви представим новият модерен и фукнционален сайт, който ще представя дейността на медиаторите в България и проектите, по които работим.

ПРОЦЕДУРНИ И ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА

/Етичен кодекс на медиатора/

I. ЦЕЛ И ОБХВАТ

1. Настоящите процедурни и етични правила установяват набор от принципи, които членовете на Камара на медиаторите в България се задължат да спазват.

2. Организациите, които са членове на Камара на медиаторите в България се задължават да го прилагат, като изискват от медиаторите, работещи в тях, да спазват процедурните и етични правила. Организациите може да предоставят информация за мерките, които предприемат, например чрез обучения, оценки и наблюдение, за да насърчат спазването на този кодекс от страна на медиаторите.

3. За целите на кодекса за поведение, медиация означава всяка структурирана процедура, независимо от нейното наименование или начина на позоваване, при която две или повече спорещи страни се опитват сами, на доброволни начала, да постигнат споразумение за разрешаване на спора между тях с помощта на трето лице- медиатор.

4. Настоящите процедурни и етични правила имат за цел да служат като основни правила в практическата дейност на медиатора, с които той е длъжен да се съобразява. Основавайки се на тези правила медиаторът работи за утвърждаване на общественото доверие в медиацията като процедура за извънсъдебно разрешаване на спорове.

5. В своята дейност медиаторът се ръководи от принципите на поверителност, неутралност и безпристрастност, както и доброволност и равнопоставеност на страните в процедурата по медиация.

II. ПРОЦЕДУРНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА

1. Процедурата по медиация започва по инициатива на страните по спора или по предложение на съда или друг компетентен орган, пред който спорът е отнесен за решаване.

2. Медиаторът трябва да се увери, че страните в медиацията разбират характеристиките на процедурата по медиация и ролята на медиатора и на страните в нея.

3. Преди започване на медиацията, медиаторът трябва да се увери, че страните са разбрали и изрично са се съгласили относно общите условия на споразумението за медиация, включително и за всички приложими разпоредби, свързани със задълженията за поверителност, които имат медиатора и страните.

4. Процедурата по медиация може да се осъществи от един или повече медиатори, посочени или одобрени от страните.

5. Медиацията протича в рамките на една или повече сесии. Сесиите по медиация, след съгласуване с всяка от страните, се насрочват в удобно за тях време.

6. В процедурата по медиация страните участват лично, а чрез представител, включително адвокат- само ако случаят го позволява или налага и ако другата страна не възразява срещу това.

7. При необходимост от специални знания и със съгласието на страните в процедурата могат да участват и специалисти, които подписват декларация за спазване на принципите на процедурата по медиация.

8. В началото на първата сесия медиаторът представя на страните същността на процедурата, своята роля и ролята на участниците в нея, както и правилата за провеждането й.

9. След като се убеди, че страните са разбрали спецификата и последиците от медиацията, медиаторът изисква тяхното свободно и доброволно изразено писмено или устно съгласие за участие в нея.

10. По време на процедурата медиаторът създава благоприятна обстановка за свободно общуване на спорещите, основаващо се на взаимно зачитане на интересите им. Той подпомага страните да изяснят същността на спора си, да уточнят взаимноприемливи варианти за разрешаването му и сами да достигнат до споразумението, което ги удовлетворява.

11. Медиаторът трябва да се увери, че всички страни имат възможността ефективно да участват в процедурата.

12. Медиаторът трябва да уведоми страните и може да прекрати медиацията, ако:
– споразумението, в процес на сключване, му изглежда неизпълнимо или незаконно, с оглед на обстоятелствата по случая или предвид компетентността му да направи подобно заключение, или
– медиаторът счита, че е малко вероятно продължаването на процедурата по медиация да доведе до разрешаване на спора.

13. Медиаторът може да провежда отделни срещи с всяка от страните при зачитане на равните им права за участие в процедурата.

14. Страните могат да се оттеглят от медиацията по всяко време, без да посочват основанията за това, като са длъжни да пазят в тайна всички обстоятелства, факти и документи, които са им станали известни в хода на процедурата.

15. Медиатор може да бъде заменен с друг по искане на страните. Замененият медиатор е длъжен да предостави на приемника си информация относно хода на процедурата по медиация. Това не се отнася до информацията, получена по време на общите и индивидуални срещи, освен ако страните изрично не са се съгласили с това.

16. Медиаторът трябва да предприеме всички подходящи мерки за да се увери, че страните се съгласяват относно уреждането на спора в пълно съзнание относно последиците му и че разбират условията на споразумението.

17. Страните могат по всяко време да прекратят медиацията, без да е необходимо да мотивират решението си.

18. Медиаторът трябва, по искане на страните и в границите на своите правомощия да ги информира относно как те могат да оформят споразумението и относно възможностите за изпълнението му.

19. При постигане на споразумение медиаторът може да го изготви и в писмена форма по искане на страните.

20. Медиаторът предприема необходимите мерки, за да гарантира, че всяко разбирателство между страните е постигнато посредством информирано съгласие и че страните разбират условията на споразумението.

III. ЕТИЧНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА МЕДИАТОРА

Компетентност

1. Медиаторът има за основно задължение да създава и поддържа такива условия, които да позволят на страните да подобрят отношенията си и да стигнат до решение на конфликтната ситуация, в която се намират.

2. Медиаторите трябва да са компетентни и с достатъчни знания в процедурата по медиация. Те трябва да са преминали сертифициращо обучение за медиатори и постоянно да обновяват теоретичните и практичните си умения в медиацията, съгласно действащата нормативна уредба.

3. Медиаторът приема да посредничи само ако притежава квалификация, придобита в съответствие със Стандартите за обучение на медиатора.

4. В процедурата по медиация медиаторът представя коректно на страните своята квалификация, професионални умения и опит.

Независимост

5. В процедурата по медиация медиаторът е длъжен да запази под всякаква форма независимостта, присъща на неговата функция. Неговата роля не е да отсъжда, нито да арбитрира.

6. Медиаторът не може да дава правни съвети и да изразява становище по спора, а само подпомага страните да постигнат взаимноприемливо споразумение.

7. Медиаторът има право да прекъсне медиацията, ако собствената му преценка и етика го навеждат на мисълта, че медиацията не протича по един справедлив начин.

Безпристрастност

8. Медиаторът приема да посредничи само при условие, че може да запази своята безпристрастност. По време на процедурата той трябва да се предпазва от предразсъдъци и пристрастия, основани на личните качества на страните, тяхното минало или представянето им в процедурата.

9. При представянето си на страните, медиаторът е длъжен да разкрие всички обстоятелства, които могат да се възприемат като конфликт на интереси.

10. Конфликт на интереси е налице:
а) при съществуване на лични или делови връзки на медиатора със страните;
б) при наличие на материален или друг негов интерес, основан на последиците от медиацията;
в) когато медиаторът е действал в друго качество, различно от това на медиатор, в полза на една от страните по спора.

11. При конфликт на интереси медиаторът приема или продължава да посредничи, ако е информирал страните относно обстоятелствата, посочени в т. 10, и те са дали съгласието си.

12. Ако медиаторът счита, че съществува конфликт на интереси, който създава и най-малкото съмнение в безпристрастното водене на процедурата, той може да се оттегли независимо от изразеното желание на страните да разрешат спора си чрез медиация.

Професионална тайна

13. Медиаторът е длъжен да пази в тайна обстоятелствата, които са му били поверени или са му станали известни в процедурата по медиация, както и да съхранява грижливо документацията по случаите. Същото задължение имат и сътрудниците на медиатора, както и лицата, които той обучава.

14. С изключение на случаите, когато съществува задължение по закон или по съображение за обществен ред да разкрие информацията, медиаторът пази поверителността на всяка информация, произтичаща от или във връзка с медиацията, включително фактът, че медиацията ще се състои или че вече се е състояла. С изключение на случаите, когато съществува задължение по закон, всяка поверителна информация, разкрита на медиатора от една от страните не трябва да се предоставя на другата страна без разрешение.

15. При прекратяване на функциите си медиаторът не се счита за освободен от задължението си да спазва професионалната тайна, свързана с дейността му на медиатор.

Възнаграждение

16. В случай, че това не е сторено, медиаторите винаги трябва да предоставят на страните пълна информация относно начина за определяне на възнаграждението, който възнамеряват да приложат. Те не трябва да започват процедурата по медиация преди всички засегнати страни да са дали съгласието си относно начина и размера на възнаграждение на медиатора.

17. Медиаторът няма право да определя под условие размера на възнаграждението си или да го обвързва с изхода от решаването на случая.
Популяризиране на дейността

18. Медиаторите могат да популяризират предоставяните от тях услуги при условие, че го осъществяват по професионален, достоверен и достоен начин, като се въздържат от използване на средства, даващи невярна представа за медиацията.

Несъвместимост

19. Функцията на медиатора е несъвместима с упражняването на дейности и професии, които са пречка за спазването на тези етични правила.

Отговорност

20. Медиаторът носи отговорност за своите действия при нарушаване на закона и на настоящите Процедурни и етични правила.