Камара на медиаторите в България

Здравейте, в момента сайта на Камара на медиаторите в България се разработва.

Скоро ще ви представим новият модерен и фукнционален сайт, който ще представя дейността на медиаторите в България и проектите, по които работим.

УСТАВ
на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА
“КАМАРА НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. /1/ Сдружение “КАМАРА НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”, наричано за краткост СДРУЖЕНИЕТО, е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел /ЗЮЛНЦ/.

/2/ Сдружението е с наименование “КАМАРА НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ”. Наименованието може да се изписва и на латиница: “CHAMBER OF MEDIATORS IN BULGARIA”.

/3/ Сдружението е юридическо лице в обществена полза, което се учредява за неограничен период от време.

/4/ Учредители на сдружението са СНЦ „Институт Итера” и физически лица – сертифицирани медиатори.

/5/ Всяко писмено изявление на Сдружението трябва да съдържа пълното му наименование, седалище и адрес на управление, данните за регистрация и номера му по ЕИК /БУЛСТАТ/.

/6/ Сдружението регистрира клонове в страната и чужбина след решение, взето от Общото събрание и съобразно разпоредбите на ЗЮЛНЦ.

Чл. 2. /1/ Седалището на Сдружението се намира в град Варна. Адресът на управление е: гр. Варна, ул. “Хан Аспарух” № 24, ет. 1, офис 1.

ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 3. Сдружението си поставя за цел:
– Създаване на условия за развитието на медиацията в България;
– Популяризиране на извънсъдебните способи за разрешаване на спорове;
– Популяризиране на добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове;
– Защита интересите на членовете на Сдружението при осъществяване дейността им като медиатори;
– Подпомагане членовете на Камара на медиаторите в България при реализиране на дейността им;
– Създаване на професионални и етични стандарти на членовете на Сдружението;
– Осъществяване на методическа и консултантска подкрепа на неправителствените организации, работещи в областта на медиацията;
– Изграждане и подпомагане партньорства на различни нива;
– Реализиране на медийни кампании;
– Осъществяване на сътрудничество с публични национални и международни институции.

Чл. 4. Сдружението постига целите си със следните средства:
1. Разработва и осъществява програми за организационно, методическо и научно подпомагане на дейността си;
2. Взаимодейства с държавни, общински и обществени органи и институции;
3. Изгражда, поддържа и подпомага звена за обучение на медиатори.
4. Организира и провежда обучения, семинари и други;
5. Предоставя консултации, извършва изследвания, анализи и други;
6. Осъществява издателска и полиграфическа дейност, дизaйн, пpeдпeчaтнa пoдгoтовка, пeчaт и разпространение на научна, техническа и xудoжествена литература;
7. Подготвя, издава и разпространява печатни материали;
8. Организира и провежда конференции, представяния, семинари, кръгли маси и други;
9. Осъществява и други стопански дейности, които не са забранени от закона и които са свързани и не противоречат на основния предмет на дейност на Сдружението и подпомагат постигането на неговите цели;
10. Създава партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация и бизнес среди.

ІІІ. ВИД НА ДЕЙНОСТТА

Чл. 5. /1/ Сдружението се определя като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза.

ІV. ФИНАНСИРАНЕ И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ

Чл. 6. /1/ Сдружението набира средства за постигане на целите си от:
– Вноски от членовете на Сдружението;
– Спонсорство и дарения от физически и юридически лица /местни и чуждестранни/;
– Фондове на национални и международни програми, предназначени за подпомагането на юридически лица с нестопанска цел;
– Придобиване на ценни книжа и други платежни средства;
– Приходи от извършваната допълнителна стопанска дейност;
– Участие в проекти, финансирани чрез национални, европейски и корпоративни програми и др.

Чл. 7. /1/ Сдружението може да извършва допълнителна стопанска дейност в съответствие с чл. 3 от ЗЮЛНЦ, с предмет на стопанска дейност:
1. Учебна дейност- организация и провеждане на обучения, семинари и други;
2. Консултантска дейност- предоставяне на консултации, извършване на изследвания, анализи и други;
3. Издателска дейност- подготовка, издаване и разпространение на учебници, наръчници, ръководства, печатни материали и др.;
4. Конферентна дейност- организиране и провеждане на конференции, представяния, семинари,кръгли маси и други;
5. Други стопански дейности, които не са забранени от закона и които са свързани и не противоречат на основния предмет на дейност на Сдружението и подпомагат постигането на неговите цели;

/2/ Приходите от допълнителната стопанска дейност съгласно чл. 3 от ЗЮЛНЦ се използват само за постигането на определените в Устава цели на Сдружението.

/3/ Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и по реда, определени със законите, регулиращи съответният вид стопанска дейност, и се осъществява въз основа на действащото законодателство, този Устав и решенията на Общото събрание.

/4/ Сдружението осъществява дейността си, като се самоиздържа.

/5/ Сдружението не разпределя печалба.

V. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Чл. 8. /1/ Членуването в Сдружението е доброволно.

/2/ Членове на сдружението могат да бъдат :
– Физически лица /ФЛ/- медиатори, вписани в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието, които отговарят на критериите за членство.
– Физически лица /ФЛ/, заемащи длъжности в системата на правораздаване, преминали сертифициращо обучение за медиатори.
– Организации, към които функционират центрове по медиация, или извършват дейности в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове, които отговарят на критериите за членство, независимо от правната им форма.
– Организации, които провеждат обучения за медиатори, одобрени за обучаващи организации от Министъра на правосъдието, независимо от правната им форма.

Чл.9 Членовете на сдружението са редовни и асоциирани.

Чл. 10. Права на редовните членове:

1. Да участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание с право на глас.

2. Да бъдат избирани лично или техни представители /за юридическите лица/ в органите на управление на сдружението.

3. Да бъдат информирани за неговата дейност.

Чл.11 Права на асоциираните членове:

1. Да участват в дейността на сдружението и в работата на Общото събрание с право на съвещателен глас

2. Да бъдат информирани за неговата дейност.

Чл. 12. Задължения на редовните и асоциираните членове:

1. Да спазват разпоредбите на Устава, вътрешният правилник на дейността, етичният кодекс на медиатора и изпълняват решенията на ръководните органи на Сдружението.

2. Да внасят определения от Общото събрание членски внос.

3. Да съдействат за осъществяване целите на Сдружението.

Чл. 13 /1/ Редовни членове на сдружението се приемат с препоръка на поне един член на управителния съвет или редовен член на сдружението. Редовни членове се приемат с пълно мнозинство от управителния съвет въз основа на подадена писмена молба, отправена до Председателя, която се разглежда от Управителният съвет в едномесечен срок след постъпването й.

Чл. 13 /2/ Асоциирани членове на сдружението се приемат с обикновено мнозинство на управителния съвет въз основа на подадена писмена молба, отправена до Председателя, която се разглежда от Управителният съвет в едномесечен срок след постъпването й.

Чл.14 Общото събрание по предложение на УС, определя размера на членския внос, начина на събирането му, както и финансовото му отчитане.

Чл. 15. Прекратяване на членството:

Чл. 15. /1/ Членството се прекратява:
1. С едностранно писмено волеизявление от напускащия член до Управителния съвет на Сдружението, който взима решение с обикновено мнозинство;
2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение на член- физическо лице;
3. При прекратяване, започване на процедура по ликвидация или  несъстоятелност на юридическо лице или едноличен търговец;
4. При отпадане поради невнасяне на две последователни месечни парични вноски, в сроковете, приети от Общото събрание;
6. При изключване поради системно неучастие в дейността на Сдружението;
7. При заличаване на вписването в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието.

/2/ Отпадането поради невнасяне на установените парични вноски и изключването поради системно неучастие в дейността на Сдружението се констатира от УС.

В този случай Общото събрание има право да изключи съответния член след отправено писмено предупреждение, в срок до един месец.

VI. ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ
ОБЩО СЪБРАНИЕ

Чл. 16. /1/ Върховен орган на Сдружението е Общото събрание.

/2/ Управителен орган на Сдружението е Управителният съвет. Общото събрание се състои от всички редовни членове на Сдружението.

Чл. 17. /1/ Права на Общото събрание:

1. Изменя и допълва Устава;
2. Приема други вътрешни актове;
3. Избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
4. Взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. Взема решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението;
6. Приема основните насоки и програма за дейността на Сдружението;
7. Приема бюджета на Сдружението;
8. Взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
9. Приема отчета за дейността на Управителния съвет и го освобождава от отговорност;
10. Отменя решения на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението;
11. Разглежда и решава жалби против решенията на Управителния съвет;
12. Взема и други решения, предвидени в настоящия Устав;

/2/ Правата по ал. 1, т. 1, 3, 7, 9, 11 и 12 не могат да се възлагат на други органи на Сдружението.

/3/ Решенията на Общото събрание са задължителни за другите органи на Сдружението.

/4/ Решенията на органите на Сдружението, които се взети в противоречие със закона, Устава или предходно решение на Общото събрание, могат да бъдат оспорвани пред Общото събрание по искане на заинтересуваните редовни членове на Сдружението или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

/5/ Решенията на Общото събрание подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

/6/ За заседанията на Общото събрание се води протокол, който се подписва от ръководещият заседанието и от протоколчика.

Чл. 18 Провеждане на Общото събрание.

/1/ Общото събрание се провежда най-малко веднъж годишно /Редовно ОС/;

/2/ Общото събрание може да бъде проведено и извънредно по всяко време от Управителния съвет /Извънредно ОС/.

/3/ На всеки пет години се свиква ОТЧЕНО-ИЗБОРНО общо събрание.

Чл. 19 Свикване на Общото събрание:

/1/ Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от редовните членове на Сдружението.

В случай, че Управителният съвет в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то това следва да бъде сторено от съда по седалището на Сдружението по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

/2/ Свикването се извършва чрез писмена покана, която съдържа: дневният ред, дата, час и място за провеждане на Общото събрание.

/3/ Поканата се изпраща до всеки член на Сдружението най-късно един месец преди насрочения ден по електронна поща или по друг подходящ начин, и се поставя на мястото за обявления в сградата, където се намира адресът на управление на Сдружението.

Чл. 20 Кворум:

/1/ Общото събрание се счита за редовно проведено, ако присъстват повече от половината от всички редовни членове.

/2/ При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и се провежда при условията на спадащ кворум /според броя на присъстващите членове/
.
Чл. 21 /1/ Всеки редовен член на Общото събрание има право на един глас.

/2/ Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно.

/3/ Преупълномощаване не се допуска. Вземане на решения:

Чл. 22 /1/ Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите редовни членове /50 %+1/.

/2/ За изменяне и допълване на Устава; вземане решение за преобразуване или прекратяване на Сдружението, се изисква квалифициран кворум от 2/3 от редовните членове на Сдружението, а самото решение се взема с калифицирано мнозинство 2/3 от присъстващите.

/3/ По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.

Чл. 23 Управителен съвет.

/1/ Управителният съвет се състои най-малко от три лица– ФЛ- членове на Сдружението или представители на Юридически лица, които са членове на Сдружението. Членовете на Управителния съвет се избират за срок от 5 години.

/2/ Управителният съвет избира от своя състав Председател, който ръководи дейността на Сдружението и го представлява, съобразно този Устав и решенията на Общото събрание.

/3/ По решение на Общото събрание функциите на Управителен съвет могат да се изпълняват и от едно лице – Управител.

Чл. 24 Правомощия на Управителния съвет:

1. Представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
2. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;
3. Приема и изключва членове;
4. Разпорежда се със средствата и имуществото на Сдружението при спазване изискванията на Устава;
5. Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;
6. Подготвя и внася отчет за дейността на Сдружението;
7. Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението и носи отговорност за това;
8. Приема решения по програми и проекти, свързани с осъществяване на основната цел на Сдружението;
9. Определя адреса на Сдружението;
10. Взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

Чл. 25 Заседания на Управителния съвет.

/1/ Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от Председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му.

В случай, че Председателят не свика заседание на Управителния съвет в едноседмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на Председателя, заседанието се ръководи от определен от Управителния съвет негов член.

/2/ Управителният съвет може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/ Решенията се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията по чл. 23, т.3, както и тези, свързани с ликвидацията на сдружението, с мнозинство от всички членове на Управителния съвет .

/4/ Управителният съвет може да вземе решение и неприсъствено, като протоколът за взетото решение е подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

Чл. 26 Книги на Сдружението:

/1/ На заседанията на Общото събрание се води протокол. Протоколът на Общото събрание се подписва от председателя и протоколчика на събранието. Към протокола се прилага списък на присъстващите и документите свързани със свикването на Общото събрание. Всички протоколи от заседанията на Общото събрание се подреждат хронологично и образуват протоколната книга на Общите събрания.

/2/ На заседанията на Управителния съвет се води протокол, в който се отразяват направените предложения и взетите решения. Протоколите се удостоверяват с подписите на председателя и протоколчика. Всички протоколи от заседанията на УС се подреждат хронологично и образуват протоколната книга на УС.

/3/ Сдружението води книга на членовете си, в която се записват имената, адресите, електронната поща на всички членове. При промяна на някой от тези данни, членовете са длъжни да уведомят сдружението своевременно. В противен случай всички съобщения, покани и др. материали изпратени по посочения начин, ще се считат за надлежно връчени.

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27 /1/ По въпроси, които не са от компетентността на други органи на Сдружението, решенията се вземат от Управителния съвет.

/2/ За неуредените в този Устав отношения се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.