Камара на медиаторите в България

Здравейте, в момента сайта на Камара на медиаторите в България се разработва.

Скоро ще ви представим новият модерен и фукнционален сайт, който ще представя дейността на медиаторите в България и проектите, по които работим.

За Камарата

“КАМАРА НА МЕДИАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ” е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Нашите цели:

– Създаване на условия за развитието на медиацията в България;

– Популяризиране на извънсъдебните способи за разрешаване на спорове;

– Популяризиране на добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове;

– Защита интересите на членовете на сдружението при осъществяване дейността им като медиатори.

– Създаване на професионални и етични стандарти на членовете на Сдружението.

– Осъществяване на методическа и консултантска подкрепа на неправителствените организации, работещи в областта на медиацията;

– Изграждане и подпомагане партньорства на различни нива;

– Реализиране на медийни кампании;

– Осъществяване на сътрудничество с публични национални и международни институции.

Камарата постига целите си със следните средства:

– Организира и провежда обучения, семинари, тренинги и други;

– Предоставя консултации, извършва изследвания, анализи и други;

– Подготвя, издава и разпространява печатни и електронни материали;

– Организира и провежда конференции, представяния, семинари, кръгли маси и други;

– Създава партньорски отношения с университети, изследователски институти, държавна администрация и бизнес среди.

– Провежда и участва на национални и международни мероприятия в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове.